Régióválasztás
Régióválasztás
Application form

Jelentkezés

Ha érdeklődik a munka iránt, kérjük, töltse ki online jelentkezési lapunkat.

A jelentkezés egyszerű és gyors út a sikerhez.

Válassza ki motivációját

Preferált termékcsoport

Preferált szerződésforma

Preferált eladási csatorna

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező

Adatkezelési tájékoztató

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Lux Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye:
1145 Budapest, Jávor u 5/a
képviseli: Tigyi Attila
telefonszám: 06-1-422-4444
e-mail: info@luxhungaria.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

2. Milyen személyes adatot kezelünk? (Az egyes adatkezelések)

2.1. Ha Ön állásra jelentkezik

Ön a honlapon (luxcareer.com/hu), a közösségi médiában meghirdetett módon, profession.hu oldalon, e-mailben, postai úton vagy személyesen jelentkezhet állásra (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül).

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás az állásra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén jelentkezését nem tudjuk elbírálni.

Az adatkezelési idő:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát, a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

A sikertelen pályázót e-mailben megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből. Amennyiben a további megőrzésről már a jelentkezéskor nyilatkozott, úgy a nyilatkozatban foglaltak szerint járunk el.

A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók, vagy szerződéses partnereink (alvállalkozóink) adatai közé.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezést az adatbázisunkban 1 (Egy) évig tároljuk. 1 (Egy) év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatokat törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

A fejvadász cégek, HR portálok, valamint a facebook külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.

Adatfeldolgozó

2.2. Reklám célú hírlevél küldése

Kérésére elküldjük reklámanyagunkat e-mailben. Ilyen esetben kezeljük az Ön nevét, és e-mail címét.

Az adatkezelés célja:

Az Ön tájékoztatása termékeinkről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudunk reklámanyagot küldeni az Ön részére.

Az adatkezelési idő:

Reklámot is tartalmazó hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több ilyen levelet kapni, Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint az info@luxhungaria.hu e-mail, vagy a 1145 Budapest, Jávor u 5/a címre küldött lemondási kérelem útján. Természetesen lehetősége van bármikor újból kérni a reklámanyagokat. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

3. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

4. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 4.1.-4.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

Cím: 1145 Budapest, Jávor u 5/a

E-mail: info@luxhungaria.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (Két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (5.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (5.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

4.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

4.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

4.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

4.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

4.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

4.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére, amennyiben ez lehetséges – továbbítsuk

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

5.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2019. március